Nawigacja

Dziennik elektroniczny

etwinning

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Śpiewaj i ucz się języków obcych

Ostatnie artykuły

Ucz się słówek

Wolne lektury

Polska Izba Spedycji i Logistyki

Technik Logistyk

Główna Inspekcja Transportu Drogowego

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Uwaga MATURZYŚCI

Projekt

GALERIA

Instagram

Biblioteka

PROJEKT POSTAW
NA DOBRY ZAWÓD

XXVI Zlot Szkół Sienkiewiczowskich

OKE Gdańsk

Poprzednia lokalizacja

Nawigacja

Regulamin monitoringu


Regulamin stosowania systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Budowlanych
i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie


1. Postanowienia Ogólne:

Niniejszy regulamin określa zasady właściwego zarządzania systemem monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie.

2. Definicje:


 • Administrator Danych Osobowych (ADO) – to Zespół Szkół Budowlanych
  i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie (zwany dalej ZSBiO
  w Tczewie), reprezentowany przez Panią Dyrektor Elżbietę Tamarę MAŁECKĄ. Administrator Danych Osobowych, z definicji, to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach, środkach przetwarzania oraz odpowiadająca za ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 • Administrator Systemu Monitoringu – osoba której zlecono konserwację oraz naprawę systemu monitoringu wizyjnego w skład którego wchodzą kamery oraz rejestrator cyfrowy.
 • Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W przypadku monitoringu jest to wizerunek oraz sposób zachowania się.
 • Osoba upoważniona – Osoba posiadająca imienne upoważnienie lub podmiot posiadający umowę powierzenia przetwarzania danych w imieniu administratora w zakresie monitoringu wizyjnego.
 • Obszar Monitoringu – Obszar objęty polem zasięgu urządzeń rejestrujących obraz w systemie monitoringu.
 • Projekt systemu monitoringu wizyjnego – dokument zawierający plan rozmieszczenia kamer rejestrujących obraz w systemie monitoringu.


3. Cel stosowania monitoringu:


Prowadzimy monitoring wizyjny w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie w celu:

a) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia naszych uczniów, wychowanków, nauczycieli i pracowników obsługi oraz innych osób znajdujących się na terenie naszej jednostki,
b) zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenie ZSBiO
w Tczewie, w tym zapobieganie kradzieżom, dewastacjom i aktom wandalizmu,
c) nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów, wychowanków, nauczycieli
i pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie jednostki.

4. Forma monitoringu:

Stosujemy monitoring wizyjny w postaci kamer umożliwiających nagrywanie wizerunku osób znajdujących się w obszarze administrowanym przez ZSBiO
w Tczewie. Kamery systemu monitoringu należącego do jednostki zostały rozlokowane wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Zarówno teren zewnętrzny jak
i pomieszczenie, w których zainstalowane zostały kamery, posiadają wyraźne oznaczenie w postaci piktogramu oraz napisu informacyjnego. Piktogramy umieszczone są przy wszystkich wejściach do obszaru objętego monitoringiem.

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę obejmuje:

a) wizerunek osób fizycznych,
b) sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz,
c) czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem.
d) nr rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren przyległy do ZSBiO
w Tczewie.

6. Obszar objęty monitoringiem oraz pomieszczenia wyłączone:
Obszar objęty monitoringiem:
 • pomieszczenia szkolne – korytarze (ciągi komunikacyjne),
 • teren wokół jednostki.


Obszar wyłączony z monitoringu:
 • sale zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • pomieszczenia w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • pomieszczenia przeznaczone do rekreacji i odpoczynku pracowników,
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnie i przebieralnie.


Monitoring w wymienionych pomieszczeniach można stosować jeśli jego obecność jest podyktowana względem istniejącego zagrożeniem dla realizacji celu określonego w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r w art 108a. – zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia.

7. Czas przechowywania i udostępnianie:

Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 90 dni. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora albo osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Po upływie okresu zbierania i przetwarzania zebrane dane są niszczone w sposób trwały.
Nagrania mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tylko na podstawie pisemnego wniosku danej jednostki.

8. Zabezpieczenie danych w zakresie monitoringu:

W celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności oraz integralności danych zapisanych w systemie monitoringu zapewnia się:

 • Wdrożenie właściwych rozwiązań technicznych.
 • Zabezpieczenie urządzeń oraz pomieszczenia w którym dane są zapisywane przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Stosowanie właściwych zabezpieczeń fizycznych.


9. Prawa osób, których wizerunek został utrwalony:

Osobom, których dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu przysługuje prawo do:
a) żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
b) żądania do sprostowania danych – w granicach art. 16 RODO,
c) żądanie usunięcia danych – w granicach art. 17 RODO,
d) żądania ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
f) przeniesienia danych w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania wizerunku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 20 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC


Nie planujemy przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a ich przeglądanie odbywa się tylko w przypadku naruszenia albo podejrzenia naruszenia przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych ZSBiO
w Tczewie, bezpieczeństwa uczniów, wychowanków i pracowników lub też
w związku ze złożoną skargą.

10. Podstawa prawna:

a) art. 6 lit. c), lit. d), lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europejskiej, L 119/1 z 4 maja 2016 r.),
b) art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn.zm.),
c) art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578 z późn.zm.),
d) art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259 z późn.zm.).Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.02
108,715 unikalne wizyty